• معرفی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

   مدیرکل: دکتر علیرضا درودچی

   1- بخش اداری:
   این قسمت شامل دفتر مدیریت ، دفتر کمیسیون تخصصی پزشکی، حفاظت و اطلاعات، روابط عمومی،اداری ومالی که شامل: امور مالی (حسابداری،کارپردازی و امین اموال)، وامور اداری ( مسوول امور اداری،کارگزینی، آمار، دبیرخانه، بایگانی، ماشین نویسی، اطلاعات، مخابرات، نقلیه و خدمات )می‌باشد.این بخش درابتدای کمربندی معالی آبادساختمان مرکزی واقع شده است.

   2- بخش معاینات:
   این بخش شامل معاینات روان‌پزشکی، تغییرسن؛ سقط جنین می‌باشد. درحال حاضر یک نفر پزشک متخصص پزشکی قانونی، یک نفر متخصص روان‌پزشکی، و یک نفر ماما مشغول به کار هستند که روزانه معایناتی ازقبیل تغییرسن، تعیین وضعیت روانی برای تنظیم اسناد ثبتی، تعیین جنسیت، تعیین سلامت روانی، صدور مجوز سقط درمانی و .... را انجام داده و گواهی می کنند. این بخش درابتدای کمربندی معالی آبادساختمان مرکزی واقع شده است.

   3- بخش کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی:
   دراین بخش پرونده های پیچیده که نیازمند بررسی توسط متخصصین رشته های مرتبط با موضوع پرونده می باشند مورد رسیدگی قرار می گیرند. دراین بخش دونفر پزشک رسمی و سه نفر نیروی اداری مشغول به کار می باشند. این بخش درابتدای کمربندی معالی آبادساختمان مرکزی واقع شده است.

   4- بخش آزمایشگاه های پزشکی قانونی:
   آزمایشگاهای پزشکی قانونی درساختمان واقع درمیدان ولی عصر_بلوارساحلی شرقی پشت حوزه نظام وظیفه جنب اداره مالیاتی فعالیت دارد.در این بخش که شامل آزمایشگاه های سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی ؛ژنتیک DNA(می‌باشد دونفر متخصص پاتولوژی، دونفر دکترای دارو سازی، 10 نفر کادر اداری و پیراپزشکی و 3نفر نیروی خدماتی مشغول به کار می‌باشند.
   1-4- آزمایشگاه سم شناسی: کلیه سموم و داروهای در دسترس از قبیل سموم دفع آفات، سیانور، استریگن، داروهای مختلف ومسمومیت های عمومی ازقبیل مسمومیت باسموم فلزی؛مسمومیت با گاز؛مونواکسیدکربن ومصرف الکل با امکانات موجود مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه های ارسالی به این بخش شامل الف) نمونه های مربوط به اجساد ب) خون و ادرار افراد زنده ج) نمونه های مکشوفه از صحنه جرم و یا سایر موارد متفرقه از قبیل سرنگ و مواد نامشخص و داروهای نامعلوم و .... می‌باشد.
   2-4- آزمایشگاه آسیب شناسی: اعضاء مختلف اجساد ازنظر وجود بیماری های داخلی و یا عوارض ناشی از سموم و یا ضربه و ... از نظر پاتولوژی مورد بررسی قرار می گیرد.
   3-4- آزمایشگاه سرولوژی: آزمایش هایی از قبیل تعیین گروه خون افراد زنده و اجساد و تعیین لکه های مشکوک، آزمایش بررسی وجود خون در ادرار، آزمایش حاملگی و ....انجام می‌شود.
   4-4-آزمایشگاه ژنتیک:
   آزمایشهای مربوط به تشخیص ابوت وتعیین هویت مربوط به اجساد وافرادزنده دراین آزمایشگاه انجام می گیرد.
   لازم به ذکر است اداره کل پزشکی قانونی فارس به جهت دارا بودن کلیه واحدهای آزمایشگاهی (سم شناسی، سرولوژی، آسیب شناسی؛ژنتیک) نیازهای آزمایشگاهی استان بوشهر را مرتفع می سازد.

   5- معاینات واحد شرق :
   این ساختمان (ساختمان شماره 2 پیرنیا) در میدان ولی عصر، بلوار ساحلی شرقی، پشت حوزه نظام وظیفه واقع شده است که شامل بخش معاینات سرپایی از قبیل معاینات مردان ، زنان می‌باشد که 3 نفر پزشک عمومی در آنجا مشغول بکار می باشند و روزانه حدود 80 الی 90 نفر را مورد معاینه قرار می دهند و درخصوص مصدومین ناشی از سوانح رانندگی، نزاع، حوادث حین کار ، معاینان ویژه اختصاصی زنان و مردان، تعیین نقص عضوی عضوی و ارش، تعیین سن، معاینات لازم را انجام داده و گواهی لازم راصادر می نمایند. لازم به ذکر است که این ساختمان پس از اتمام ساعات کار صبح از ساعت 14 لغایت 20 بصورت کشیک ارایه خدمات می‌نماید.

   6- معاینات واحد غرب:
   این ساختمان در گلدشت معالی آباد، جنب درمانگاه عرفان واقع شده است. که شامل بخش معاینات سرپایی از قبیل معاینات مردان ، زنان می‌باشد که 3 نفر پزشک عمومی در آنجا مشغول بکار می باشند و روزانه حدود100الی120 نفر را مورد معاینه قرار می دهند و درخصوص مصدومین ناشی از سوانح رانندگی، نزاع، حوادث حین کار ، معاینان ویژه اختصاصی زنان و مردان، تعیین نقص عضوی عضوی و ارش، تعیین سن، معاینات لازم را انجام داده و گواهی لازم راصادر می نمایند.

   7- معاینات متوفیات:
   این ساختمان در میدان ولی عصر_بلوارساحلی شرقی پشت حوزه نظام وظیفه جنب اداره مالیاتی واقع شده است.
   در این بخش پنج نفر پزشک که سه نفردرساعت اداری ودونفردرساعت کشیک مشغول بکار می باشند.ودو نفرتکنسین و پنج نفر پروسکتور و دو نفر مامورسالن تشریح فعالیت داشته که یکنفرتکنسین وسه نفرپروسکتورویک مامورسالن درساعت اداری ویک تکنسین ودوپروسکتور درساعت کشیک ویک مامور سالن در شیفت شب مشغول بکار می باشند.وچهارنفرکادراداری ویکنفر نیروی خدماتی درقسمت اداری فعالیت دارند. به طور متوسط روزانه 10 جسد دراین قسمت مورد معاینه قرار می گیرند .

   8- مراکز پزشکی قانونی استان فارس :
   این اداره کل هم اکنون دارای 29 مرکز در شهرستان‌های شیراز، فیروزآباد، لامرد، جهرم، خرامه، سپیدان، داراب، فسا، نی ریز، مرودشت، گراش، گله دار، کوار، خفر ارسنجان، آباده، ‌اقلید، کازرون، نورآباد، استهبان، قیروکارزین، خرم بید ، بوانات، لار، فراشبند و سروستان.


   تاریخچه پزشکی قانونی استان فارس
   تا سال 1340 کار پزشکی قانونی به صورت حضور پزشکی قانونی در بیمارستان ها و معاینه اجساد شروع شده و سپس به صورت حضور مصدومین در مطب پزشک قانونی ادامه یافت و پزشکی قانونی شیراز در سال 1340 هجری شمسی به همت آقای دکتر تعقل، در محل دادگستری شیراز واقع در میدان شهرداری، در یک اتاق و با همکاری یک کارمند دفتری و یک کالبدگشا راه اندازی شد.

   پس از آن با انتقال آقای دکتر تعقل به ساری، مرحوم دکتر محمدرضا صادقی در سال 1354 به سمت رئیس پزشکی قانونی شیراز منصوب شدند. پس از چند سال آقایان دکتر یثربی، دکتر لشکری و دکتر نیک بخت به جمع پزشکان پزشکی قانونی استان فارس اضافه گردیدند.

   در سال 1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی مستقل شد و پس از آن در سال 1373 دکتر یثربی به سمت ریاست پزشکی قانونی استان فارس منصوب شد. در شهریور 1374 پزشکی قانونی از ساختمان دادگستری به خیابان فردوسی (ساختان قبلی نظام وظیفه) انتقال یافت.

   در بهمن سال 1374 آقای دکتر علی بیرجندی، به عنوان رئیس پزشکی قانونی استان فارس منصوب شد. در آن زمان پزشک معاینات زنان، روان پزشک به جمع کارشناسان پزشکی قانونی اضافه گردیدند و این افزایش شامل نیروهای پشتیبانی نیز گردید. در آبان 1377 آزمایشگاه آسیب شناسی به همت آقای دکتر بیرجندی ریاست وقت و آقای دکتر حمیدرضا شریف زاد پاتولوژیست راه اندازی شد که استان های همجوار (خوزستان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد) را نیز پوشش می داد.

   در مهر سال 1381 آقای دکتر محمدنادر شریفی به عنوان سرپرست پزشکی قانونی فارس منصوب گردید و با تلاش او در سال 1382 پزشکی قانونی از ساختمان فردوسی که از وضعیت مناسبی برخوردار نبود به محل فعلی آن واقع در کمربندی معالی آباد و فرهنگ شهر انتقال یافت. احداث و تجهیز آزمایشگاه سم شناسی، اتوماسیون اداری، احداث سالن تشریح در دارالرحمه و احداث چندین مرکز پزشکی قانونی در شهرستان های استان از جمله اقدامات انجام شده دیگر بود.

   در تابستان سال 1385 آقای دکتر آریا حجازی متخصص پزشکی قانونی به مدیر کلی پزشکی قانونی استان فارس منصوب شد. اتوماسیون اداری و آغاز به کار آزمایشگاه سم شناسی به طور کامل و تخصصی و بخش ژنتیک وراه اندازی ساختمانهای (تشریح و آزمایشگاهی در شیراز) کازرون، جهرم، لار، نورآباد، داراب و همچنین احداث بخش معاینات واحد شرق ؛ واحدغرب؛ واحد تصادفات از جمله اقدامات انجام گرفته از سوی ایشان است. پزشکی قانونی شامل بخش های معاینات اجساد، آزمایشگاه آسیب شناسی و سم شناسی و سرولوژی و ژنتیک و بخش های معاینات و کمیسیون ها می باشد و با 29 مرکز فعال در شیراز و شهرستان های استان آماده ارایه خدمات به هموطنان گرامی است.

   شرح خدمات:
   معاینه اولیه: پذیرش مدارک - ثبت معرفینامه و تشکیل پرونده - دریافت تعرفه معاینات و صدور قبض - ارجاع به پزشک معاینات- انجام معاینه - تایپ نامه - بررسی و در صورت تایید، امضاء نامه ( و یا ارجاع پرونده جهت رفع اشکال ) - تفکیک و مهر نامه – پاکت گذاری - تحویل پاسخ .

   معاینه مجدد:

   پذیرش مدارک - ثبت معرفینامه و تعیین شماره مکاتبات قبلی - دریافت تعرفه معاینات و صدور قبض - ارجاع به بایگانی و پیوست سوابق - ارجاع به پزشک معاینات - انجام معاینه - تایپ نامه - بررسی و در صورت تایید، امضاء نامه ( و یا ارجاع پرونده جهت رفع اشکال ) - تفکیک و مهرنامه - پاکت گذاری - تحویل پاسخ.

   مراجعه مجدد ( ارایه پاسخ استعلام ، مشاوره و یا مدارک درخواستی ): ارایه پاسخ به دبیرخانه - ارجاع به بایگانی و پیوست سوابق - ارجاع به پزشک معاینات - انجام معاینه - تایپ نامه - بررسی و در صورت تایید نهایی امضاء نامه ( و یا ارجاع جهت رفع اشکال ) - تفکیک و مهر نامه - پاکت گذاری نامه - تحویل پاسخ.

   مراجعات آزمایشگاهی:

   پذیرش مدارک - دریافت تعرفه آزمایشات و صدور قبض - ثبت در سیستم رایانه ای آزمایشگاه - نمونه گیری - انجام مراحل مختلف آزمایشات - تایپ پاسخ آزمایش - بررسی و در صورت تایید امضاء نهایی - ارسال به دبیرخانه - تفکیک و مهر نامه - پاکت گذاری نامه - تحویل پاسخ.

   کمیسیون پزشکی:

   پذیرش مدارک - دریافت تعرفه کمیسیون و صدور قبض - ثبت دبیرخانه و سپس دفتر کمیسیون و تشکیل پرونده - بررسی اولیه پرونده - اخذ توضیح از شاکی و مشتکی عنه - درخواست مدارک واسناد مورد نیاز و انجام مشاورات و استعلامات مورد نیاز - تعیین وقت و دعوت از اعضاء - تشکیل کمیسیون پزشکی - تایپ نظریه - تایید و امضاء نظریه - ارسال پاسخ به مرجع مربوطه.

   معاینه جسد:

   پذیرش مدارک - دریافت تعرفه و صدور قبض - ثبت در سیستم رایانه ای متوفیات - ارجاع پرونده به سالن تشریح - معاینه جسد - صدور جواز دفن - تحویل جسد - تایپ شرح معاینه جسد - بررسی و در صورت تایید نهایی امضاء شرح معاینه ( و یا ارجاع جهت رفع اشکال ) - ارسال شرح معاینه به مرجع مربوطه.

   تذکر: برای تمامی موارد فوق ارایه نامه معتبراز مراجع قضایی و یا انتظامی الزامی است.