FA | EN | AR
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 80
جمع بازديدها تاكنون: 513215
 11495 بازدید

معرفي:

مديركل: دكتر سعيد غلامزاده

 

1- بخش اداري:

اين قسمت شامل دفتر مديريت ، دفتر كميسيون تخصصي پزشكي، حفاظت و اطلاعات، روابط عمومي،اداری ومالی که شامل: امور مالي (حسابداري،كارپردازي و امين اموال)، وامور اداري ( مسوول امور اداري،كارگزيني، آمار، دبيرخانه، بايگاني، ماشين نويسي، اطلاعات، مخابرات، نقليه و خدمات )مي‌باشد.این بخش درابتدای کمربندی معالی آبادساختمان مرکزی واقع شده است.

 

2- بخش معاينات:

اين بخش  شامل معاينات روان‌پزشكي، تغییرسن؛ سقط جنین مي‌باشد. درحال حاضر يك نفر پزشك متخصص پزشكي قانوني، يك نفر متخصص روان‌پزشكي، و يك نفر ماما مشغول به كار هستند که روزانه معايناتی ازقبیل تغییرسن، تعيين وضعيت رواني براي تنظيم اسناد ثبتي، تعيين جنسيت، تعيين سلامت رواني، صدور مجوز سقط درماني و .... را انجام داده و گواهي مي كنند. این بخش درابتدای کمربندی معالی آبادساختمان مرکزی واقع شده است.

 

3- بخش كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني:

دراين بخش پرونده هاي پيچيده كه نيازمند بررسي توسط متخصصين رشته هاي مرتبط با موضوع پرونده مي باشند مورد رسيدگي قرار مي گيرند. دراين بخش دونفر پزشك رسمي و سه نفر نيروي اداري مشغول به كار مي باشند. این بخش درابتدای کمربندی معالی آبادساختمان مرکزی واقع شده است.

 

4- بخش آزمايشگاه هاي پزشكي قانوني:

آزمایشگاهای پزشکی قانونی درساختمان واقع درمیدان ولی عصر_بلوارساحلی شرقی پشت حوزه نظام وظیفه جنب اداره مالیاتی فعالیت دارد.در اين بخش كه شامل آزمايشگاه هاي سم شناسي، آسيب شناسي، سرولوژي ؛ژنتیک DNA(مي‌باشد دونفر متخصص پاتولوژي، دونفر دكتراي دارو سازي، 10 نفر كادر اداري و پيراپزشكي و 3نفر نيروي خدماتي مشغول به كار مي‌باشند.

1-4- آزمايشگاه سم شناسي: كليه سموم و داروهاي در دسترس از قبيل سموم دفع آفات، سيانور، استریگن، داروهاي مختلف ومسمومیت های عمومی ازقبیل مسمومیت باسموم فلزی؛مسمومیت با گاز؛مونواکسیدکربن ومصرف الکل  با امكانات موجود مورد بررسي قرار مي گيرد. نمونه هاي ارسالي به اين بخش شامل الف) نمونه هاي مربوط به اجساد  ب) خون و ادرار افراد زنده ج) نمونه هاي مكشوفه از صحنه جرم و يا ساير موارد متفرقه از قبيل سرنگ و مواد نامشخص و داروهاي نامعلوم و .... مي‌باشد.

2-4-  آزمايشگاه آسيب شناسي: اعضاء مختلف اجساد ازنظر وجود بيماري هاي داخلي و يا عوارض ناشي از سموم و يا ضربه و ... از نظر پاتولوژي مورد بررسي قرار مي گيرد.

3-4- آزمايشگاه سرولوژي: آزمايش هايي از قبيل تعيين گروه خون افراد زنده و اجساد و تعيين لكه هاي مشكوك، آزمايش بررسي وجود خون در ادرار، آزمايش حاملگي و ....انجام مي‌شود.

4-4-آزمایشگاه ژنتیک:

آزمایشهای مربوط به تشخیص ابوت وتعیین هویت مربوط به اجساد وافرادزنده دراین آزمایشگاه انجام می گیرد.

لازم به ذكر است اداره كل پزشكي قانوني فارس به جهت دارا بودن كليه واحدهاي آزمايشگاهي (سم شناسي، سرولوژي، آسيب شناسي؛ژنتیک) نيازهاي آزمايشگاهي استان بوشهر را مرتفع مي سازد.

 

5- معاينات واحد شرق :

اين ساختمان (ساختمان شماره 2 پیرنیا) در ميدان ولي عصر، بلوار ساحلی شرقی، پشت حوزه نظام وظیفه واقع شده است كه شامل بخش معاينات سرپايي از قبيل معاينات مردان ، زنان مي‌باشد كه 3 نفر پزشك عمومي در آنجا مشغول بكار مي باشند و روزانه حدود 80 الي 90 نفر را مورد معاينه قرار مي دهند و درخصوص مصدومين ناشي از سوانح رانندگي، نزاع، حوادث حين كار ، معاينان ويژه اختصاصي زنان و مردان، تعيين نقص عضوي عضوي و ارش، تعيين سن، معاينات لازم را انجام داده و گواهي لازم راصادر مي نمايند. لازم به ذكر است كه اين ساختمان پس از اتمام ساعات كار صبح از ساعت 14 لغايت 20 بصورت كشيك ارايه خدمات مي‌نمايد. 

 

6- معاینات واحد غرب:

این ساختمان در گلدشت معالي آباد، جنب درمانگاه عرفان واقع شده است. كه شامل بخش معاينات سرپايي از قبيل معاينات مردان ، زنان مي‌باشد كه 3 نفر پزشك عمومي در آنجا مشغول بكار مي باشند و روزانه حدود100الی120 نفر را مورد معاينه قرار مي دهند و درخصوص مصدومين ناشي از سوانح رانندگي، نزاع، حوادث حين كار ، معاينان ويژه اختصاصي زنان و مردان، تعيين نقص عضوي عضوي و ارش، تعيين سن، معاينات لازم را انجام داده و گواهي لازم راصادر مي نمايند.

 

7- معاينات متوفيات: 

اين ساختمان در میدان ولی عصر_بلوارساحلی شرقی پشت حوزه نظام وظیفه جنب اداره مالیاتی  واقع شده است.

در اين بخش پنج نفر پزشك که سه نفردرساعت اداری ودونفردرساعت کشیک مشغول بکار می باشند.ودو نفرتکنسین و پنج نفر پروسکتور و دو نفر مامورسالن تشریح فعالیت داشته که یکنفرتکنسین وسه نفرپروسکتورویک مامورسالن درساعت اداری ویک تکنسین ودوپروسکتور درساعت کشیک ویک مامور سالن در شیفت شب مشغول بکار می باشند.وچهارنفرکادراداری ویکنفر نیروی خدماتی درقسمت اداری فعالیت دارند. به طور متوسط روزانه 10 جسد دراين قسمت مورد معاينه قرار مي گيرند .

 

8- مراكز پزشكي قانوني استان فارس :

اين اداره كل هم اكنون داراي 29 مركز در شهرستان‌هاي شیراز، فيروزآباد، لامرد، جهرم، خرامه، سپيدان، داراب، فسا، ني ريز، مرودشت، گراش، گله دار، کوار، خفر ارسنجان، آباده، ‌اقليد، كازرون، نورآباد، استهبان، قيروكارزين، خرم بيد ، بوانات، لار، فراشبند و سروستان.

 

 

تاريخچه پزشکي قانوني استان فارس

تا سال 1340 کار پزشکي قانوني به صورت حضور پزشکي قانوني در بيمارستان ها و معاينه اجساد شروع شده و سپس به صورت حضور مصدومين در مطب پزشک قانوني ادامه يافت و پزشکي قانوني شيراز در سال 1340 هجري شمسي به همت آقاي دکتر تعقل، در محل دادگستري شيراز واقع در ميدان شهرداري، در يک اتاق و با همکاري يک کارمند دفتري و يک کالبدگشا راه اندازي شد.

پس از آن با انتقال آقاي دکتر تعقل به ساري، مرحوم دکتر محمدرضا صادقي در سال 1354 به سمت رئيس پزشکي قانوني شيراز منصوب شدند. پس از چند سال آقايان دکتر يثربي، دکتر لشکري و دکتر نيک بخت به جمع پزشکان پزشکي قانوني  استان فارس اضافه گرديدند.

در سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي، سازمان پزشکي قانوني مستقل شد و پس از آن در سال 1373 دکتر يثربي به سمت رياست پزشکي قانوني استان فارس منصوب شد. در شهريور 1374 پزشکي قانوني از ساختمان دادگستري به خيابان فردوسي (ساختان قبلي نظام وظيفه) انتقال يافت.

در بهمن سال 1374 آقاي دکتر علي بيرجندي، به عنوان رئيس پزشکي قانوني استان فارس منصوب شد. در آن زمان پزشک معاينات زنان، روان پزشک به جمع کارشناسان پزشکي قانوني اضافه گرديدند و اين افزايش شامل نيروهاي پشتيباني نيز گرديد. در آبان 1377 آزمايشگاه آسيب شناسي به همت آقاي دکتر بيرجندي رياست وقت و آقاي دکتر حميدرضا شريف زاد پاتولوژيست راه اندازي شد که استان هاي همجوار (خوزستان، فارس، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد) را نيز پوشش مي داد.

در مهر سال 1381 آقاي دکتر محمدنادر شريفي به عنوان سرپرست پزشکي قانوني فارس منصوب گرديد و با تلاش او در سال 1382 پزشکي قانوني از ساختمان فردوسي که از وضعيت مناسبي برخوردار نبود به محل فعلي آن واقع در کمربندي معالي آباد و فرهنگ شهر انتقال يافت. احداث و تجهيز آزمايشگاه سم شناسي، اتوماسيون اداري، احداث سالن تشريح در دارالرحمه و احداث چندين مرکز پزشکي قانوني در شهرستان هاي استان از جمله اقدامات انجام شده ديگر بود.

در تابستان سال 1385 آقاي دکتر آريا حجازي متخصص پزشکي قانوني به مدير کلي پزشکي قانوني استان فارس منصوب شد. اتوماسيون اداري و آغاز به کار آزمايشگاه سم شناسي به طور کامل و تخصصي و بخش ژنتیک وراه اندازی ساختمانهای (تشریح و آزمایشگاهی در شیراز) کازرون، جهرم، لار، نورآباد، داراب و همچنين احداث بخش معاينات واحد شرق ؛ واحدغرب؛ واحد تصادفات از جمله اقدامات انجام گرفته از سوي ايشان است. پزشکي قانوني شامل بخش هاي معاينات اجساد، آزمايشگاه آسيب شناسي و سم شناسي و سرولوژي و ژنتیک و بخش هاي معاينات و کميسيون ها مي باشد و با 29 مرکز فعال در شیراز و شهرستان هاي استان آماده ارايه خدمات به هموطنان گرامي است.


شرح خدمات: 

معاينه اوليه: پذيرش مدارک - ثبت معرفينامه و تشکيل پرونده - دريافت تعرفه معاينات و صدور قبض - ارجاع به پزشک معاينات- انجام معاينه - تايپ نامه - بررسي و در صورت تاييد، امضاء نامه ( و يا ارجاع پرونده جهت رفع اشکال ) - تفکيک و مهر نامه – پاکت گذاري - تحويل پاسخ .

 

معاينه مجدد: پذيرش مدارک - ثبت معرفينامه و تعيين شماره مکاتبات قبلي - دريافت تعرفه معاينات و صدور قبض - ارجاع به بايگاني و پيوست سوابق - ارجاع به پزشک معاينات - انجام معاينه - تايپ نامه - بررسي و در صورت تاييد، امضاء نامه ( و يا ارجاع پرونده جهت رفع اشکال ) - تفکيک و مهرنامه - پاکت گذاري - تحويل پاسخ. 

 

مراجعه مجدد  ( ارايه پاسخ استعلام ، مشاوره و يا مدارک درخواستي ): ارايه پاسخ به دبيرخانه - ارجاع به بايگاني و پيوست سوابق - ارجاع به پزشک معاينات - انجام معاينه - تايپ نامه - بررسي و در صورت تاييد نهايي امضاء نامه ( و يا ارجاع جهت رفع اشکال ) - تفکيک و مهر نامه - پاکت گذاري نامه - تحويل پاسخ.

 

مراجعات آزمايشگاهي: پذيرش مدارک - دريافت تعرفه آزمايشات و صدور قبض - ثبت در سيستم رايانه اي آزمايشگاه - نمونه گيري - انجام مراحل مختلف آزمايشات - تايپ پاسخ آزمايش - بررسي و در صورت تاييد امضاء نهايي - ارسال به دبيرخانه - تفکيک و مهر نامه - پاکت گذاري نامه - تحويل پاسخ. 

 

کميسيون پزشکي: پذيرش مدارک - دريافت تعرفه کميسيون و صدور قبض - ثبت دبيرخانه و سپس دفتر کميسيون و تشکيل پرونده - بررسي اوليه پرونده - اخذ توضيح از شاکي و مشتکي عنه - درخواست مدارک واسناد مورد نياز و انجام مشاورات و استعلامات مورد نياز - تعيين وقت و دعوت از اعضاء - تشکيل کميسيون پزشکي - تايپ نظريه - تاييد و امضاء نظريه - ارسال پاسخ به مرجع مربوطه.

 

معاينه جسد: پذيرش مدارک - دريافت تعرفه و صدور قبض - ثبت در سيستم رايانه اي متوفيات - ارجاع پرونده به سالن تشريح - معاينه جسد - صدور جواز دفن - تحويل جسد - تايپ شرح معاينه جسد - بررسي و در صورت تاييد نهايي امضاء شرح معاينه ( و يا ارجاع جهت رفع اشکال ) - ارسال شرح معاينه به مرجع مربوطه.

 

تذکر: براي تمامي موارد فوق ارايه نامه معتبراز مراجع قضايي و يا انتظامي الزامي است.

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: شیراز، كمربندي معالي آباد، كيلومتر يك کدپستی: 33813-71859
تلفن: 6325343، دورنگار: 6325292،
پیام کوتاه: 20001372