• اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
   آدرس: فارس_ شیراز /میدان معلم /انتهای همت جنوبی /کیلومتر یک کمربندی معالی آباد/
   کد پستی: 7185939599
   تلفن: 36324100
   فکس: 36324100-115
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *