• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان نی‌ ریزفارس / نی ریزکد مرکز: 460مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: خانم دکتر مژگان سمیع پورآدرس: آدرس: شهرستان نی ریز – خیابان قدس- روبروی بهداری قدیمتلفن: 53837995 - 071نمابر: 53837995پزشکی قانونی شهرستان نی‌ ریز
   2پزشکی قانونی شهرستان نورآباد ممسنیفارس / نورآبادکد مرکز: 439مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر دانش محمودیآدرس: آدرس: نورآباد ممسنی بلوار ولی عصر (عج) بعد از بیمارستان ولی عصر(عج) نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامیکد پستی: 7351853469تلفن: 42531098 - 071نمابر: 42531098پزشکی قانونی شهرستان نورآباد ممسنی
   3پزشکی قانونی شهرستان مهرفارس / مهرکد مرکز: 433مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر سید عبدالرضا موسویآدرس: آدرس: صبح ها: بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهر / عصر: گله دار - خیابان معلم روبروی داروخانه دکتر قادریتلفن: 52855100 - 071نمابر: 52855100پزشکی قانونی شهرستان مهر
   4پزشکی قانونی شهرستان مرودشتفارس / مرودشتکد مرکز: 429مسئول مرکز: آقای دکتر هادی جوانمردیآدرس: آدرس: مرودشت :بعد از پل خان –فلکه عاشورا-کمربندی امام علی (بلوارشصت متری) کیلومتر یک – خ جهانگیر قشقایی (نبش دانشگاه آزاد) پشت کمیته امداد امام خمینیتلفن: 43234888 - 071نمابر: 43234888پزشکی قانونی شهرستان مرودشت
   5پزشکی قانونی شهرستان لامردفارس / لامردکد مرکز: 424مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر علی کشتکارآدرس: آدرس: شهرستان لامرد – بلوار ولی عصر – کوچه شماره 6کد پستی: 7434174667تلفن: 57225496 - 071نمابر: 57225496پزشکی قانونی شهرستان لامرد
   6پزشکی قانونی شهرستان گراشفارس / گراشکد مرکز: 421مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر علیرضا گلستانآدرس: آدرس: شهرستان گراش-میدان شهید بهشتی- مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین علی‌(ع)کد پستی: 7442578971تلفن: 52442001 - 071نمابر: 52442826پزشکی قانونی شهرستان گراش
   7پزشکی قانونی شهرستان کوارفارس / کوارکد مرکز: 418مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر مجید قاسمیآدرس: آدرس: کوار – خیابان امام خمینی خیابان شهید مظاهری روبروی بانک رفاه –جنب چاپخانهکد پستی: 7346177469تلفن: 37824038 - 071نمابر: 37824038پزشکی قانونی شهرستان کوار
   8پزشکی قانونی شهرستان فسافارس / فساکد مرکز: 406مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر جهاندار جهانگیریآدرس: آدرس: فسا -جنب دانشگاه علوم پزشکیکد پستی: 7461917861تلفن: 53352869 - 071نمابر: 53352869پزشکی قانونی شهرستان فسا
   9پزشکی قانونی شهرستان دارابفارس / دارابکد مرکز: 379مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر ایمان نصیریآدرس: آدرس: میدان فردوسی – بلوار دانشجوتلفن: 53520464 - 071نمابر: 53520465پزشکی قانونی شهرستان داراب
   10پزشکی قانونی شهرستان خرامهفارس / خرامهکد مرکز: 373مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر امامقلی اکرمی مقدمآدرس: آدرس: خرامه- خیابان امام خمینی – خیابان چمرانکد پستی: 7344184858تلفن: 32722508 - 071نمابر: 32722508پزشکی قانونی شهرستان خرامه
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز